กำหนดค่าในโปรแกรม Apple Mail

ขั้นตอนการกำหนดค่าในโปรแกรม Apple Mail ที่จะอธิบายต่อไปนี้ เป็นการกำหนดค่าเพื่อให้โปรแกรม Apple Mail ในเครื่องของท่านสามารถติดต่อและรับส่งอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ โดยในตัวอย่างนี้จะเป็นการกำหนดค่าให้กับคุณสมชัยซึ่งได้ลงทะเบียนอีเมล์ไว้ชื่อ somchai@somsak.com

[1] เปิดโปรแกรม Apple Mail แล้วกรอกข้อมูลดังนี้ จากนั้นกดปุ่ม Continue
หากหน้าต่าง Welcome to Mail ตามภาพด้านล่างไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือก File > Add Account
[2] ตามภาพด้านล่าง ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

Incoming Mail Server
Account Type: POP
Description: ใส่ชื่ออีเมล์แอดเดรสของท่าน
Incoming Mail Server: สำหรับตัวอย่างนี้ระบุเป็น pop.somsak.com โดยท่านจะต้องระบุให้ตรงกับชื่ออีเมล์ส่วนท้ายของท่าน เช่น ถ้าท่านลงทะเบียนชื่ออีเมล์ของท่านเป็น som@somboon.net ท่านก็ต้องระบุเป็น pop.somboon.net
User Name: ให้ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน เช่น somchai@somsak.com
Password: ใส่รหัสผ่าน

จากนั้นกดปุ่ม Continue[3] กำหนดค่า Incoming Mail Security ตามภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Continue
[4] เมื่อกลับมายังหน้าต่าง Outgoing Mail Server ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

Outgoing Mail Server: สำหรับตัวอย่างนี้ระบุเป็น smtp.somsak.com โดยท่านจะต้องระบุให้ตรงกับชื่ออีเมล์ส่วนท้ายของท่าน เช่น ถ้าท่านลงทะเบียนชื่ออีเมล์ของท่านเป็น som@somboon.net ท่านก็ต้องระบุเป็น smtp.somboon.net
User Name: ให้ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน เช่น somchai@somsak.com
Password: ใส่รหัสผ่าน

จากนั้นกดปุ่ม Continue[5] กำหนดค่า ตามภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Continue


[6] ตรวจทานข้อมูลของท่าน โดยไม่ต้องกาเครื่องหมายถูกที่ Take account online จากนั้นกดปุ่ม Create

 

[7] เมื่อเปิดโปรแกรม Apple Mail แล้ว ให้เลือกที่ Mail > Preferences.. > Account tab > Advanced แล้วแก้ไขหมายเลขของ Port ดังนี้

Incoming (POP) Server Port: 110
Outgoing (SMTP) Server Port: 587

 

หลังจากที่แก้ไขหมายเลขแล้ว ท่านสามารถเริ่มดาวน์โหลดอีเมล์ ของท่านโดยเลือก Mailbox > Get All New Mail

 

ProductsSupport |  Control Panel | Knowledge Base | Resources | Contact Us | Sitemap | Whois
 ไปรษณีย์ดอทคอม อีเมล์สำเร็จรูป อีเมล์บริษัท Tel: 082-703-2999 
            Copyright © PriSaNee.com. All rights reserved.